Regulamin

Regulamin witryny internetowej czasnawino.com.pl, prowadzonej przez spółkę CZAS NA WINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul Mieszka I 1/1, kod pocztowy: 66-400 Gorzów Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000753995, posiadającą NIP: 5993235715 oraz REGON: 381612216.

1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem czasnawino.com.pl, która służy do prezentacji towarów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, stanowiąc dodatkową formę komunikacji Sprzedawcy ze stacjonarnego sklepu pod adresem przy ul. Mieszka I 33 w Gorzowie Wlkp. z potencjalnymi klientami. Regulamin zawiera także regulacje dotyczące obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej towarów, w tym napojów alkoholowych.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, w tym w szczególności zasady korzystania z Witryny Internetowej, składania Zamówień na Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy i prezentowane w Witrynie Internetowej, odbioru zamówionych Towarów przez Klienta, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.

2. Definicje

 • Sprzedawca – Sprzedawcą jest CZAS NA WINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul Mieszka I 1/1, kod pocztowy: 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000753995, posiadająca NIP: 5993235715 oraz REGON: 381612216, Tel: +48 95 734 18 10; Email: info@czasnawino.com.pl, zajmująca się sprzedażą Towarów, posiadająca ważne zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% o numerze II/B/8/2019 z dnia 06.05.2019 r. wydane przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego na podstawie ustawy z  dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19 ze zmianami).
 • Miejsce zawierania umowy sprzedaży / miejsce spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego – miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Mieszka I 1/1; Sprzedawca wydaje zakupiony Towar wyłącznie we wskazanym wyżej stacjonarnym punkcie sprzedaży i to w momencie wydania Towaru Kupującemu (lub firmie kurierskiej realizującej usługę dostawy Towaru)  dochodzi do przeniesienia własności Towaru na nabywcę (skutek rozporządzający);
 • Klient – Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary lub Usługi w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie;
 • Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Witryna Internetowa (lub zamiennie „Sklep”)- strona internetowa www.czasnawino.com.pl za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy oraz złożenia zamówienia dotyczącego Towaru lub Usługi oferowanych przez Sprzedawcę; realizacja zamówienia na zakup Towaru dokonuje się poprzez osobisty odbiór Towaru w sklepie stacjonarnym lub poprzez wydanie Towaru w sklepie stacjonarnym na rzecz firmy kurierskiej realizującej usługę odbioru i transportu na rzecz Klienta;
 • Towar – Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie stacjonarny i eksponowane w Witrynie Internetowej, przy czym Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów, a w zakresie sprzedaży Towarów będących napojem alkoholowym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedawca prowadzi sprzedaż z zachowaniem wymogów wynikających z zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% o numerze HŻ-631/110/263/2019/D z dnia 08.04.20  r. wydane przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego;

3. Działalność witryny

 1. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny internetowej, która służy w głównej mierze do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy i umieszczania informacji i artykułów dotyczących win oraz umożliwienia Klientom składania zamówień na nabycie Towarów, które znajdują się w ofercie stacjonarnego sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę w następującej lokalizacji:
  ADRES SKLEPU STACJONARNEGO:ul. Mieszka I 1/1, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  Tel. kontaktowy: +48 95 734 18 10
  Adres poczty elektronicznej: info@czasnawino.com.pl
  DANE SPRZEDAWCY:CZAS NA WINO SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000753995, NIP: 5993235715
  DANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU: zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% o numerze I/B/21/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku wydane przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego na podstawie ustawy z  dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19 ze zmianami).
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny internetowej czasnawino.com.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Witryny internetowej Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 5. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu nr II/B/8/2019 z dnia 06.05.2019r. wydane przez Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 6. Ceny widniejące na Witrynie internetowej, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 7. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Witrynie internetowej, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. 
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 11. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny internetowej konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 12. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

4. Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Czasnawino.com.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu, po uprzednim potwierdzeniu pełnoletności osoby składającej zamówienie.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska (nazwy/firmy), wieku i numeru PESEL, dokładnego adresu zamieszkania (siedziby), adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy stacjonarnym punkcie sprzedaży położonym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 1/1.
 4. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 5. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia by zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności.
 6. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 7. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 roku o prawach konsumenta.
 8. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 9. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

5. Płatność i dostawa (odbiór towarów)

 1. W Sklepie Witryny czasnawino.com.pl istnieje możliwość płatności w formie przelewu na konto bankowe za pomocą e-serwis (w tym za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności. 
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. 
 3. Odbiór Produktów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. pod adresem ul. Mieszka I 1/1 do rąk własnych Klienta lub firmie kurierskiej realizującej odbiór na rzecz Klienta. Odbiór Produktów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.). 
 4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
  • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
  • osobom do lat 18;
  • na kredyt lub pod zastaw.
 5. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy Sprzedawca lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
 6. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej Towar.
 7. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
 8. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 9. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej Towar.
 10. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 11. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie, w zależności od wybranej formy doręczenia przesyłki towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 
 12. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską UPS.
 13. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę własność Towaru przechodzi na rzecz Kupującego, a Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS lub e-mail zgodnie z danymi podanymi zamówieniu.
 14. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w stacjonarnym punkcie sprzedaży w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 1/1; W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 15. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez pracownika Sklepu stacjonarnego lub kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. 
 16. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego CZAS NA WINO w Gorzowie Wlkp. i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 18. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji CZAS NA WINO SP. Z. O.O ul. Mieszka I 1/1 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres info@czasnawino.com.pl
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru „CZAS NA WINO” S z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz.134) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

7. Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub  w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres „CZAS NA WINO” SP. Z O.O lub porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

8. Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.
 2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest „CZAS NA WINO SP. Z O.O.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie.
 3. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.czasnawino.com.pl i wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 4. „CZAS NA WINO SP. Z O.O.  informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez „CZAS NA WINO” SP. Z  O.O. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

10. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego CZAS NA WINO SP. Z O.O. towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym „CZAS NA WINO”jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „CZAS NA WINO” SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014r. – o prawach konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta i ustawy z 18.07.2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep internetowy CZAS NA WINO nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. Sklep internetowy CZAS NA WINO nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego o Kupującego nieprawidłowych danych.
 6. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.